Staalfederatie Nederland º Staalfederatie

Staalfederatie Nederland
Maandag, 05 maart 2018

Belangrijke mijlpaal in standaardisatie onderschrijft belangenbehartiging Staalfederatie en samenwerking in de keten

De standaardisatie van het berichtenverkeer tussen de leden van de Staalfederatie en de afnemers heeft de laatste drie jaar een grote vlucht genomen.
Partijen in de keten zien het belang van standaardisatie en daarmee kostenbesparing en efficiency. De samenwerking met Bouwen met Staal, de Samenwerkende Nederlandse Staalconstructiebedrijven en de automatiseringsbedrijven heeft in de pilots geleid tot standaarden.

Het bracht de noodzaak met zich mee om artikelen te classificeren in een breed gedragen standaard. Deze taak lag bij de Staalfederatie, omdat de fabrikanten deze omvangrijke taak niet op zich wilde nemen. Contacten met Eurofer (Vereniging van Europese staalfabrieken) en de grote walswerken leidden tot begrip en toezeggingen maar lieten het initiatief bij ons. Twee jaar later kan de Staalfederatie rapporteren dat een groot succes is geboekt en een belangrijke mijlpaal is bereikt.

Vorige week heeft een afgevaardigde van ArcelorMittal Luxemburg laten weten in te stemmen met het gebruik van de productclassificatie die door de Staalfederatie is opgezet en gebruik te maken van het orderbericht van Salesin de Bouw.  Dit alles onder de vlag van ETIM/Sales in de bouw, Ketenstandaard, waar de Staalfederatie een collectief lidmaatschap heeft afgesloten. Het betekent dat andere partijen gaan volgen, want zij hebben deze stap afgewacht.

Het heeft er ook toe geleid, dat Rob Greve is gevraagd een presentatie te geven over dit onderwerp en zitting te nemen in een panel op de World Steel Construction Conference op 17 en 18 april 2018 in Londen. 
In oktober 2016 is een soortgelijke presentatie zeer positief ontvangen tijdens het Steel Net Forum voor Europese handelaren.
Dat heeft er toe geleid dat de Europese zusterorganisaties van de Staalfederatie de ontwikkelingen met belangstelling volgen en geen initiatieven ontplooien die tegenstrijdig zijn aan onze standaard. Ook zij zullen over het succes van deze week op de hoogte worden gesteld.

We maken hiermee een forse stap vooruit om de Staalfederatie standaard te laten uitgroeien tot een wereld standaard. Met deze belangrijke ontwikkeling, wordt het nut en de noodzaak van een branchevereniging als de Staalfederatie, wederom zeer helder aangetoond.

08-02 Positieve berichten uit het maandelijkse verslag van de Nederlandse Inkopers Index, NEVI

De groei in de Nederlandse industrie bereikte in januari een nieuw recordniveau. Dit blijkt uit de laatste PMI® gegevens van NEVI en IHS Markit. De groei van de productieomvang en het aantal nieuwe orders uit binnen- en buitenland bleven allemaal in de buurt van de recordniveaus, terwijl de groei van de werkgelegenheid voor de vierde maand op rij een hoogtepunt bereikte. De verlenging van de levertijden was bovendien de grootste ooit en droeg bij aan de opwaartse prijsdruk. De inflatie van zowel de in- als verkoopprijzen steeg deze maand en de stijging van de verkoopprijzen was de grootste sinds april 2011. De verwachtingen voor de toekomstige productieomvang bereikten aan het begin van 2018 eveneens een hoogtepunt.

Het aantal nieuwe orders dat door de Nederlandse producenten werd ontvangen, steeg in januari voor de drieëntwintigste achtereenvolgende maand. Deze stijging was vergelijkbaar met die van december en bleef in de buurt van stijging in november (de grootste in eenentachtig maanden). De bedrijven maakten melding van een forse toename van de vraag, een verbetering van de economische vooruitzichten, export contracten, nieuwe producten en vraag vanuit de bouwsector.

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk bij de Nederlandse productiebedrijven nam in januari voor de zesde opeenvolgende maand toe. De bedrijven schreven deze toename toe aan capaciteitsbeperkingen en vertraagde grondstofleveringen. De achterstanden waren in alle drie subsectoren groter en de grootse toename werd genoteerd door de producenten van halffabricaten. Dit was echter wel de kleinste toename in vier maanden.

De gemiddelde inkoopprijzen waren in december opnieuw aanzienlijk hoger. De panelleden maakten melding van hogere prijzen voor een breed assortiment grondstoffen, met name staal. De inflatie was groter dan in december en de op twee na grootste sinds april 2011. De gegevens voor de subsectoren laten zien dat er in alle drie categorieën sprake was van forse inkoopprijsinflatie.

De Nederlandse producenten maakten in januari melding van een recordverlenging van de levertijden. Dit blijkt uit de desbetreffende seizoensmatig aangepaste index die een historisch dieptepunt bereikte. Meer dan een derde van de
respondenten maakte melding van langere levertijden vergeleken met de vorige maand en noemden grondstoftekorten als de oorzaak hiervoor. Er was met name in de subsector voor investeringsgoederen sprake van grote vertragingen.

De verwachtingen voor de productieomvang waren in januari opnieuw positief en bereikten een recordniveau. 57% van de respondenten ging uit van een grotere productieomvang voor de komende twaalf maanden, tegenover slechts 2% die een
daling verwachtte. De bedrijven schreven de stemming toe aan betere prognoses bij klanten en een verbetering van de wereldwijde economische verwachtingen, alsmede aan geplande investeringen in nieuwe producten en capaciteit.

Bovenstaande informatie is slechts een deel van de zeer uitgebreide marktinformatie van de NEVI.

Gezien het copyright verzoek ik u hiermee vertrouwelijk om te gaan.
Ik ben van mening dat ik het copyright éénmalig mag schenden om u op de hoogte te brengen van de uitgebreide marktinformatie en voeg hieraan toe dat u zelf over deze maandelijkse informatie kunt beschikken. Exemplaren van het NEVI Purchasing Managers’ Index rapport zijn via NEVI te verkrijgen voor € 469 euro per jaar exclusief BTW (tarief niet-leden).. Op het openbare gedeelte van de NEVI website treft u een samenvatting van het nieuws aan van een maand geleden.

https://nevi.nl/nieuws/recordgroei-houdt-aan-nevi-pmi%C2%AE-december-622
https://nevi.nl/nieuws/van-weele-gezien-de-overvolle-orderportefeuilles-begint-2018-goed

18-01 Damstahl B.V. treedt toe als lid van Staalfederatie Nederland

Het Bestuur van de Staalfederatie heeft het genoegen u te kunnen meedelen dat de firma Damstahl B.V. lid is geworden van de Staalfederatie.
Damstahl Nederland is onderdeel van het internationale concern Damstahl waarvan de algemene directie is gehuisvest in Denemarken. Het assortiment van Damstahl B.V. sluit uitstekend aan op het productengamma van de Leden van de Staalfederatie.
De Directeur van Damstahl B.V., de heer Fred Smits, onderkent de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de Staalfederatie en heeft het voornemen het lidmaatschap actief op te pakken.

De Staalfederatie heeft in 2017 meerdere inspirerende bijeenkomsten georganiseerd en geeft daarmee invulling aan de informatiebehoefte van de Leden en potentiele Leden. Dit heeft er mede toe geleid dat diverse ondernemingen, waaronder Damstahl, de Staalfederatie beter hebben leren kennen.

De nieuwe Voorzitter van de Staalfederatie, de heer Hans Hilbrands, directeur van Reesink Staal B.V., heeft aangekondigd deze richting te ondersteunen.
De Staalfederatie zal zich blijvend inzetten om als kennis- en netwerkorganisatie, hét samenwerkingsverband te zijn voor haar Leden.
We nodigen graag geïnteresseerde metaalverwerkende handelaren uit, om te participeren en het netwerk te verbreden.
Hierdoor zal de Staalfederatie nog beter in staat zijn de gemeenschappelijke belangen van de staal- en metaalsector te behartigen.

17-01 Hans Hilbrands gekozen tot nieuwe voorzitter Staalfederatie Nederland

Met unanieme stemmen is de heer Hans Hilbrands, directeur van Reesink Staal B.V., gekozen tot de nieuwe Voorzitter van de Staalfederatie.
De heer Hilbrands is voornemens de Staalfederatie een nieuw elan te geven, waardoor de vereniging meer aantrekkingskracht heeft op bedrijven die nog geen lid zijn en de samenwerking met stakeholders wordt aangetrokken.
De scheidende Voorzitter, de heer Gerrit van der Scheer, overhandigde hem symbolisch de voorzittershamer.

Wat de heer Van der Scheer niet kon weten is, dat hij kort daarna een replica van deze voorzittershamer zou ontvangen uit handen van Oud Erevoorzitter Jacques Oostdam.
De heer Van der Scheer werd door de Algemene Vergadering benoemd tot Erevoorzitter van de Vereniging Staalfederatie vanwege zijn enorme inzet voor de Vereniging gedurende twaalf jaar.

In de komende periode gaat de heer Hilbrands kennismaken met de Leden en de stakeholders van de Staalfederatie, waarna de definitieve koers voor de komende jaren zal worden uitgezet.
Het is de bedoeling dat de Staalfederatie nog meer dan in het verleden gaat samenwerken met andere brancheorganisaties om gezamenlijk de belangen van de sector te behartigen.
De verwachte groei van de economie zal worden aangegrepen om de staal- en metaalsector op een hoger niveau te brengen.

Cursusdata 2018

STAAL DATUM LOCATIE
Blok 1 06 maart Nieuwegein
Blok 2 13 maart Nieuwegein
Blok 3 20 maart Nieuwegein
Blok 4 27 maart Breda
     
RVS    
Blok 1 10 april Nieuwegein
Blok 2 17 april Nieuwegein
Blok 3 24 april Dordrecht
     
CERTIFICATEN 15 februari Nieuwegein
     
CONSERVEREN 22 mei Oosterhout
VERZINKEN 29 mei Nieuwegein
POEDER COATEN 02 oktober Nieuwegein

Alle brochures en inschrijfformulieren zijn hier te downloaden. Neem voor meer informatie contact op met het Staalfederatie secretariaat.

e-learning cursus Staal uitgelicht in vraag&aanbod nummer 37

Bronvermelding: Vraag&Aanbod
NIEUWEGEIN • Staalfederatie Nederland start de e-learning basisvaardigheden staal. De brancheorganisatie heeft in samenwerking met Techniek Pakt een  methode gezocht om de kennis op een andere, modernere, manier aan te bieden. De nieuwe methode van leren betekent dat de cursist overal en op ieder moment kan leren en de training kan aanpassen aan de persoonlijke planning en agenda. Een ideaal platform voor cursisten met weinig tijd. Bovendien wordt er bespaard op reistijd en –kosten en kan er iedere maand gestart worden. Lees bijgesloten PDF voor het gehele artikel.

Learn anywhere Learn anytime

e-learning voorzijde
De cursus basisvaardigheden staal is nu ook via e-learning te volgen.

Een moderne manier om de kennis over staal te verbreden.

Thuis of op het werk of waar u ook wilt studeren en op tijden die u het beste uitkomen.

U hebt 24 uur per dag en zeven dagen per week toegang tot de leeromgeving. Dankzij e-learning hoeft u minder te reizen om deel te nemen.

Hebt u tijdens het volgen van de cursus vragen over de lesstof? Deze kunt u dan stellen aan de docenten.

Vraag hier de e-learning brochure aan of klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 

Staalpromotie films in samenwerking met SBS6 

Eind februari en begin maart 2017 heeft SBS 6 in het televisieprogramma Bouwen aan de Toekomst drie korte videoproducties uitgezonden over staal als duurzaam en milieusparend bouwmateriaal. De films, gemaakt in opdracht van Staalfederatie Nederland, presenteren de bewezen mogelijkheden van recycling en hergebruik van staal aan de hand van actuele bouwprojecten en interviews met de betrokken opdrachtgevers en ontwerpers.

De drie films zijn ook op YouTube gepubliceerd. De links naar de precieze plaatsingen en korte toelichtende info is op een (vaste) pagina van de website duurzaaminstaal geplaatst, onder de button ‘video’s’ in de donkerblauwe navigatiebalk bovenin.
Klik hier voor de directe link naar die pagina.
Als u dan toch op de website bent van www.duurzaaminstaal.nl, kijk daar dan eens rond. Het is de moeite waard.

Staalfederatie neemt het voortouw met e-learning

Lees verder in de Nehemspiration uitgave november 2016 (bijgevoegd).

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

e-learning in Vraag&aanbod september 2017  e-learning in Vraag&aanbod september 2017 (3.31 MB)
e-learning cursus staal brochure  e-learning cursus staal brochure (7.36 MB)
e-learning cursus staal inschrijfformulier  e-learning cursus staal inschrijfformulier (1.11 MB)
Nehemspiration Magazine uitgave november 2016_artikel Yvonne Wiersma  Nehemspiration Magazine uitgave november 2016_artikel Yvonne Wiersma (135.67 KB)