Algemene vergadering Q1 2020 º Staalfederatie

Algemene vergadering Q1 2020
Dinsdag, 09 juni 2020

Aan de directies van de leden van de Koninklijke Staalfederatie

Geachte mevrouw/mijne heren,

Op dinsdag 9 juni 2020 vindt om 16.00 uur een speciale algemene vergadering plaats waarin de verkiezing van de voorzitter wordt geagendeerd.
Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze bijzondere vergadering door het FORMDESK formulier in te vullen. Na aanmelding voor de online vergadering, ontvangt u van ons de MS Teams deelnamelink.

Vanwege de bijzondere situatie lichten wij de gekozen procedure toe.
Op 13 januari jl. heeft de algemene vergadering besloten een benoemingscommissie in het leven te roepen. Deze commissie heeft de verkiezing van de voorzitter voorbereid en heeft u op 1 mei jl. uitvoerig op de hoogte gesteld van hun bevindingen (nogmaals bijgevoegd). De leden zijn in staat gesteld om tot 25 mei 2020 hun reactie door te geven aan het bureau. Aangezien er geen andere kandidaten naar voren zijn gekomen dan de heer J.C. Hilbrands heeft het bestuur besloten de heer Hilbrands voor te dragen als bezoldigd voorzitter voor de periode 1-1-2020 t/m 31-12-2021. Het honorarium bedraagt € 25.000 per jaar.

Conform onze Statuten dient de stemming over personen schriftelijk te geschieden. Als gevolg van de coronamaatregelen is een fysieke vergadering niet toegestaan.
De Noodwet inzake de procedure rond algemene vergaderingen maakt het mogelijk de stemming vooraf schriftelijk te doen middels een stemformulier (bijgevoegd in de Formdesk link).
De Staalfederatie heeft gekozen voor een structuur waarbij per concern één stem kan worden uitgebracht. Dit stemformulier is gestuurd naar de directie van de hoofdvestiging. De overige leden ontvangen een deelnameformulier.

Vanwege de coronamaatregelen zal de vergadering online plaatsvinden via MS Teams. Aangezien de stemming al vooraf schriftelijk middels het stemformulier gaat plaatsvinden, wordt tijdens de vergadering mededeling gedaan over de gevolgde procedure en de uitkomst van de verkiezing. Daarna volgt een uitleg over de taakstelling die aan de voorzitter wordt opgedragen. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Mededinging
3. Toelichting op de procedure
4. Uitslag van de verkiezing
5. Taakstelling voorzitter
6. Datum reguliere algemene vergadering met NEVI spreker
7. Afsluiting


Update per 8 april 2020

In de Algemene Vergadering van 13 januari 2020 is besloten de verkiezing van de voorzitter drie maanden uit te stellen en opnieuw bijeen te komen op 20 april 2020.
U zult er begrip voor hebben dat het niet mogelijk is om op 20 april fysiek bijeen te komen en onze statuten staan niet toe dat wij via beeldverbinding of andere elektronische weg besluiten nemen.
Net zoals de Staalfederatie geldt dit voor nagenoeg alle verenigingen en stichtingen in Nederland en zal het Burgerlijk Wetboek moeten worden aangepast met een noodwet.
Het bestuur verwacht dat op 9 juni 2020 deze noodwet van kracht zal zijn, waardoor de AV niet fysiek hoeft plaats te vinden en de besluitvorming toch aan de wettelijke en statutaire eisen voldoet. Leden worden nog steeds uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap.

Het bestuur heeft de heer Hilbrands bereid gevonden zijn mandaat te verlengen tot 30 juni 2020.

Wilt u in uw agenda noteren dat op 9 juni 2020 om 16.00 uur een Algemene Vergadering zal plaatsvinden? De agenda sturen wij u veertien dagen voor de vergadering toe.

De reguliere Algemene vergadering die vastgesteld was op 9 juni 2020 wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum, waarschijnlijk 1e of 2e week juli. Nadere informatie hierover volgt.

Bijbehorende documenten

Agenda_ALV_2020_06_09  Agenda_ALV_2020_06_09 (422.5 KB)
2020_05_01 Brief aan de leden  2020_05_01 Brief aan de leden (101.65 KB)